TOYOTA DELUXE THAILAND'S TOYOTA ECOLOGICAL CONCEPT SHOWROOM

TOYOTA DELUXE SHOWROOM ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ECO SHOWROOM มาตรฐานระดับ PLATINUM แห่งแรก ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย.

ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ

ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด

นับหนึ่งกว่าจะถึงสองหมื่นห้าพันล้านก้าว คนสู้ชีวิต ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ จากก้าวแรกถึงปัจจบัน..

     ความจริงบนเส้นทางการดิ้นรนต่อสู้ ความเพียรพยายามเพื่อเอาชนะความโง่ และความยากจนที่เคยแฝงอยู่ในอดีต และเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่มีอะไรจะมาเป็นอุปสรรคหรือกำแพงขวางกั้นความมุ่งมั่นพยายามของคนเราได้ จากพื้นฐานความรู้ ที่จบแค่ชั้นประถมปีที่ 5 มาถึงความสำเร็จในระดับดุษฎมหาบัณฑิต และจากชีวิตลูกจ้าง เด็กขายหนังสือพิมพ์ กรรมกรแบกหาม เซลล์ขายน้ำอัดลมเป๊ปซี่ เด็กล้างรถ พนักงานขาย ผู้จัดการ มาสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่ได้รับการยอมรับ ความสำเร็จอย่างมากมาย และยังได้รับการเชิดชูเกียรติจากสังคม คือสิ่งที่ผมสร้างมาด้วยหยาดเหงื่อ หนึ่งสมอง สองมือ ความขยัน ความอดทน ความซื่อสัตย์ และยึดมั่นในคุณธรรม ความกตัญญูรู้คุณ...

ข้อมูลส่วนตัว

 • นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ
 • เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2498
 • อายุ 61 ปี
 • ที่อยู่บ้านหนองตาโผ่น อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • บิดาชื่อ นายนที เหล่าสายเชื้อ
 • มารดาชื่อ นางต้า แซ่เล้า
 • สมรสกับนางประยูร เหล่าสายเชื้อ มีบุตรธิดาด้วยกัน จำนวน 7 คน

บุตร-ธิดา

 • นายสุเทพ เหล่าสายเชื้อ
 • นายสุรศักดิ์ เหล่าสายเชื้อ
 • นายสุรชัย เหล่าสายเชื้อ
 • นางสาวนรีรัตน์ เหล่าสายเชื้อ
 • นายสุภนัย เหล่าสายเชื้อ
 • นายสุธาตรี เหล่าสายเชื้อ
 • นายสุปรีชา เหล่าสายเชื้อ

การศึกษา

 • ระดับประถมศึกษา โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮัก จังหวัดอุบลราชธานี
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนผู้ใหญ่สามัคคี จังหวัดยโสธร
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดยโสธร
 • ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

การอบรมหลักสูตรพิเศษ

 • เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารโครงการ Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 25 พฤศจิกายน 2533
 • เข้าร่วมประชุมสัมมนา “แนวนโยบายผลิตแรงงานอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2534

ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคนรักดี

 • บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าดีลักซ์ จำกัด
 • บริษัท ดีจริงมอเตอร์ จำกัด
 • บริษัท ดีงามธุรกิจ จำกัด
 • บริษัท ดีพร้อมธุรกิจ จำกัด
 • บริษัท ดีเลิศธุรกิจ จำกัด
 • บริษัท โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดดี จำกัด
 • บริษัท พลังงานแสดงอาทิตย์ ดีเยี่ยม จำกัด

 

แผนที่โตโยต้า ดีลักซ์

พร้อมให้บริการคุณ
บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด
88 หมู่ 20 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แสนสุข
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
(Toyota Deluxe Call Center)
โทรศัพท์ 0-4520-8888
อีเมล์ toyotadeluxe.ubon@gmailcom